logo firmy ROCO
logo klubu
lokomotiva 375.033
.
Novinky
Galerie
Modely ROCO
Modely ČSD
Kontakty
Pro členy
Bazar


Roco Club CZ
Háje, Antala Staška 63/19
350 02 Cheb

Kontakt :

Adresa :

Roco Club CZ
Háje, Antala Staška 63/19
350 02 Cheb

E-mail :

Předseda klubu p. Pavel Kroupa +420 602 360 578
I. Místopředseda Ing. Jaromír Kozinka +420 602 570 685

Registrace Roco Clubu. CZ ze dne 22.11.2004
IČO : 26680734
č.ú. : 78-2220590267 / 0100 KB Cheb

STANOVY SDRUŽENÍ

Roco Club. CZ

Občanské sdružení s názvem Roco Club. CZ (dále jen klub) zakládají jeho členové podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů s cílem sdružit přátele železniční tématiky a modelů fir-my ROCO Modellspielwaren GmbH. Klub je právnickou osobou.

 

I.
Název klubu

Název klubu je: Roco Club. CZ

 

II.
Sídlo klubu

Sídlo klubu je: Háje, Antala Staška 63/19, 350 02 Cheb 2.

 

III.
Zakládající členové klubu

Pavel KROUPA, R.Č.: 650325/1458, bydliště: Háje, Antala Staška 63/19, 350 02 Cheb 2
Ing. Jaromír KOZINKA, R.Č: 480210/724, bydliště: Roztoky, Bezručova 1000, 252 63 Roztoky u Prahy
Ing. Petr KAVÁN, PhDr., R.Č.: 720119/3175, bydliště: Libuň 117, 507 15 Libuň

 

IV.
Založení a vznik klubu

1. Klub byl založen smlouvou mezi zakládajícími členy o založení občanského sdružení s názvem Roco Club. CZ a zároveň i podpisem těchto stanov. Klub zakládají jeho za-kladatelé na dobu neurčitou. Ustanovuje se přípravný výbor, jehož členy jsou zakláda-jící členové klubu. Zmocněncem oprávněným jednat jménem přípravného výboru je pan Pavel KROUPA, RČ: 650325/1458 , bytem trvale: Háje, Antala Staška 63/19, 350 02 Cheb 2 .

 

V.
Cíle činnosti klubu

1) Cíle činnosti klubu jsou:
a) sdružovat železniční modeláře, přátele železnic a sběratelů modelů fy. Roco.
b) organizovat společné akce s železniční tématikou výrobců modelů, apod.
c) zajišťovat konzultace o provedení modelů od fy. Roco.
d) dokumentovat historii, současnost a výhled železniční dopravy se zaměřením na mo-dely, a to i formou společných akcí s firmou Roco a železničních správ.
e) pomáhat zprostředkovat koupě modelů fy. Roco.
f) spolupracovat se subjekty s obdobným zaměřením a cíly - dalšími Roco Cluby mimo Českou republiku.
2) Veškerá činnost klubu i jednotlivých jeho členů se řídí obecně závaznými právními před-pisy a zároveň i obecně přijímanými zásadami slušného chování.
3) Právní vztahy klubu se řídí těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

 

VI.
Členství v klubu - práva a povinnosti člena

2. Členem Klubu se mohou stát pouze fyzické osoby.
3. Členství v Klubu vzniká podáním písemné přihlášky, kde se kromě základních údajů uvádí, o jakou oblast modelů má budoucí člen zájem. S přihláškou osob mladších 18. let musí vyslovit souhlas zákonný zástupce. Souhlas vyjádří svým podpisem na přihlášce.
3. O vzniku členství osoby, jejíchž členství v Klubu dříve zaniklo, rozhoduje vedení klubu a to do šedesáti dnů od podání přihlášky.
4. Členství v Klubu zaniká:
a) zrušením členství jeho členem formou písemného podání doručeného na adresu klubu doporučeným dopisem.
b) nezaplacením členského příspěvku v termínu do klubového setkání, které se koná jednou za kalendářní rok.
c) vyloučením pro obzvlášť hrubé nebo opakované porušení stanov klubu, a to rozhodnutím vedení klubu.
d) úmrtím.
5. Člen Klubu je oprávněn:
a) aktivně se podílet na činnosti klubu.
b) v souladu s pravidly se podílet na veškeré činnosti, jednání a rozhodování vnitřních záležitostí klubu.
c) účastnit se klubového setkání, vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, podílet se na jejím jednání a rozhodování.
d) mimo jednání klubového setkání předkládat vedení klubu návrhy a připomínky k činnosti klubu a to písemnou formou.
e) volit vedení klubu.
f) být volen do vedení klubu, je-li způsobilý k právním úkonům a starší 18. let.
g) nahlížet do materiálů a dokladů souvisejících s činností klubu.
h) uplatnit nárok na majetkové vypořádání při zániku klubu.
i) ke svému podpisu připojit údaj "Člen Roco Club.CZ".
6. Člen Klubu je povinen:
a) dodržovat stanovy klubu, usnesení a rozhodnutí vedení klubu.
b) hradit řádně a včas členský příspěvek.
c) nahradit klubu nebo jeho členu škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způso-bil.
7. Členský příspěvek:
a) Člen hradí členský příspěvek jednou ročně ve prospěch klubu tak, aby mu vzniklo, případně trvalo členství.
b) Výše členského příspěvku pro kalendářní rok je stanovena Rozhodnutím vedení klubu.
c) Členský příspěvek je splatný na klubový účet do konce klubového setkání nebo v hotovosti na klubovém setkání.
d) Členský příspěvek uhrazený členem v běžném roce na rok následující ve prospěch klubu se v případě zániku klubu vrátí členu.

 

VII.
Orgány Klubu

1. K zajištění činnosti vytváří klub tyto orgány:
a) Vedení klubu
b) Klubové setkání

2. Vedení klubu

1. Vedení klubu je tříčlenné, skládá se z předsedy, I. místopředsedy a II. místopředsedy. Vedení klubu hájí zájmy všech členů klubu, řídí činnost klubu a roz-hoduje o všech záležitostech v jeho působnosti, které nejsou stanovami vyhrazeny klubovému setkání.
2. Vedení klubu je výkonným orgánem klubu, za svou činnost odpovídá klubo-vému setkání.
3. Vedení klubu je statutárním orgánem klubu a jedná jeho jménem. Za vedení klubu může jednat navenek kterýkoliv člen vedení.
4. Podepisování za klub se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu klubu připojí svůj podpis člen vedení klubu.
5. Členy vedení klubu a funkce, které budou v klubu vykonávat, volí klubové setkání. Volební období je pětileté s možností opakované volby.
6. Vedení klubu se schází podle potřeby, nejméně jednou měsíčně.
7. Vedení klubu rozhoduje hlasováním. Každý člen vedení má jeden hlas, k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů vedení klubu.
8. O jednání vedení klubu se pořizuje zápis s uvedením programu jednání, projednaných otázek, výsledků hlasování, přijatých rozhodnutí a usnesení. Zápis podepisují všichni členové vedení klubu.
9. Působnost a pravomoci vedení klubu jsou rozděleny takto:
a) Předseda:
- jedná jménem klubu navenek.
- řídí jednání vedení klubu a klubového setkání.
- připravuje a předkládá vedení klubu návrh zprávy o činnosti klubu.
- vede evidenci zápisů z jednání orgánů klubu.
b) I. Místopředseda:
- jedná jménem klubu navenek.
- zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti při řízení orgánů klubu.
- odpovídá za prezentaci klubu.
- odpovídá za evidenci členů klubu.
c) II. Místopředseda:
- jedná jménem klubu navenek.
- zodpovídá za vedení klubového účetnictví a klubových prostředků.
- připravuje a předkládá vedení klubu návrh klubového rozpočtu a výše členského příspěvku na následující rok.
- připravuje a předkládá vedení klubu návrh zprávy o hospodaření klubu.
- v souladu s přijatým klubovým rozpočtem eviduje finanční prostředky klubu na náklady spojené s činností klubu, popř. realizuje pokyny k úhradám z finančních prostředků na klubovém účtu.
10. Prvními členy vedení klubu se stávají členové přípravného výboru - zakladatelé sdružení Roco Club. CZ.

4. Klubové setkání

1. Klubové setkání je nejvyšším orgánem klubu, který tvoří všichni členové Roco Club. CZ. Klubové setkání plní současně funkci kontrolní. Klubové setkání může ze svého středu zvolit tříčlennou komisi, kterou pověří provedením kont-rolní činnosti v určeném rozsahu a zpracováním kontrolní zprávy.
2. Klubové setkání se koná jedenkrát (1x) za kalendářní rok, obvykle v posledním čtvrtletí roku. Termín konání klubového setkání na další rok stanoví klubové setkání k návrhu vedení klubu.
3. Klubové setkání je oprávněno jednat a rozhodovat o všech záležitostech klubu, nejsou-li v působnosti jiného orgánu klubu.
4. Do výlučné pravomoci klubového setkání patří zejména:
a) přijímat a měnit stanovy
b) volit členy vedení klubu a funkce, které budou ve vedení klubu vykonávat a členy vedení klubu odvolávat
c) rozhodovat o zániku klubu dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
d) projednat zprávu o činnosti klubu a rozhodnout o jejím schválení nebo odmítnutí
e) projednat zprávu o hospodaření klubu a klubový rozpočet na následující rok a rozhodnout o jejím schválení, změnách nebo odmítnutí.
5. Klubové setkání rozhoduje a přijímá usnesení hlasováním přítomných členů na klubovém setkání, pokud s ním projeví souhlas nadpoloviční většina přítomných.
6. O jednání klubového setkání se pořizuje zápis s uvedením programu jednání, projednaných otázek, výsledků hlasování, přijatých rozhodnutí a usnesení, nepřijatých návrhů a námitek členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Zápis podepisují členové vedení klubu.
7. 1. klubové setkání je plánované na den 27. listopadu 2004.

 

VIII.
Zásady hospodaření klubu

1. Předpokládané finanční zdroje klubu tvoří zejména:
a) členské příspěvky
b) mimořádné příspěvky, dary sponzorů apod.
c) výnosy z reklamní činnosti
2. Finanční prostředky jsou v souladu s klubovým rozpočtem používány na úhradu režijních nákladů klubu a služeb poskytovaných klubem.
3. Klubový rozpočet na následující rok je na návrh II. místopředsedy přijímán usnesením vedení klubu.
4. K účtu klubu u peněžního ústavu mají dispoziční práva členové vedení klubu, každý samostatně. Kreditní kartu ke klubovému účtu má ve svém držení předseda klubu.
5. Účetnictví klubu vede účetní firma, s níž pro ten účel uzavře vedení klubu nebo II. místopředseda smlouvu o poskytování účetních služeb.
oprávněná) ve spolupráci s II. místopředsedou.
6. Majetkové vypořádání při zániku klubu provede vedení klubu.
7. Klub neručí za závazky svých členů ani třetích osob.

 

IX.
Zvláštní ustanovení

Za řádně učiněné úkony a projevy, pro něž je předepsána písemná forma, se považují rovněž projevy a úkony učiněné prostředky sdělovací a výpočetní techniky, není-li o totožnosti účastníků pochyb.

 

X.
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Do vytvoření orgánů klubu jedná jménem klubu přípravný výbor.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.
4. Klub (sdružení Roco club. CZ) vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR.

V Chebu dne 28. října 2004

Pavel KROUPA, Ing. Jaromír KOZINKA, Ing. Petr KAVÁN Ph. D.

Dnes je :

PŘIHLÁŠKA PRO NOVÉ ČLENY

Červen 2024
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30